PpcProtect

Последна актуализация: 04 юни 2018 г.


Това приложение за обработка на данни ("ДОД") е част от и подлежи на разпоредбите на Споразумението на Monato (Условия за употреба). Всички главни букви, които не са дефинирани в настоящото ДОД, имат значението, посочено в споразумението.
1. Определения
"Афилиейт" означава обект, който пряко или косвено контролира, е контролиран или е под общ контрол с обект.
"Споразумение" означава Условията за ползване на Monato, които управляват предоставянето на Услугите на клиента, като тези условия могат да бъдат актуализирани от Monato от време на време.
"Контрол" означава собственост, гласуване или сходен дял, представляващ 50% или повече от общите дялове и неплатените суми на въпросния субект. Терминът "контролиран" се тълкува аналогично.
"Данни за Клиента" означава всички Лични данни, които Monato обработва от името на клиента като обработвач на данни в процеса на предоставяне на услуги, както е описано по-конкретно в настоящото ДОД.
"Закони за защита на личните данни" означава всички закони за защита на личните данни и неприкосновеността им, приложими към обработката на лични данни съгласно споразумението, включително, където е приложимо, закона на ЕС за защита на данните.
"Администратор на данни" означава лице, което определя целите и средствата за обработка на лични данни.
"Услуги" означава всеки продукт или услуга, предоставени от Monato на Клиента съгласно Споразумението.
"Подизпълнител" означава всеки изпълнител на данни, ангажиран от Monato или неговите филиали, за да съдейства за изпълнението на задълженията си по отношение на предоставянето на услугите съгласно споразумението или този ДОД. Подизпълнителите могат да включват трети страни или членове на Monato.
2. Връзка със споразумението
2.1 Страните се съгласяват, че ДОД ще замени всяко съществуващо ДОД, което страните биха могли да имат преди това във връзка с услугите.


2.2 С изключение на промените, направени от тази ДОД, Споразумението остава непроменено и в пълна сила. Ако има някакъв конфликт между това ДОД и Споразумението, това ДОД ще има предимство при решаването на този конфликт.


2.3 Всички искове, предявени на или във връзка с тази ДОД, са предмет на условията за ползване, включително, но не само, изключенията и ограниченията, посочени в Споразумението.


2.4 Никой друг, освен страна по това ДОД, неговите правоприемници и разрешени възложители, няма да има право да прилага каквото и да е от неговите условия.


2.5 Настоящото ДОД се урежда и се тълкува в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство и юрисдикция в споразумението, освен ако не е предвидено друго от приложимите закони за защита на данните.
3. Обхват и приложимост на това ДОД
3.1 Това ДОД се прилага, когато и само дотолкова, доколкото Monato обработва клиентски данни, произхождащи от ЕЕА и / или които по друг начин са предмет на Закона за защита на данните на ЕС от името на Клиента като обработвач на данни в процеса на предоставяне на Услуги съгласно Споразумението.
4. Роли и обхват на обработката
4.1 Роля на страните. Между Monato и клиента, клиентът е контролира данни и Monato обработва Данни за клиента. Monato изпълнявя функцията само като обработващ данни, действащ от името на клиента.


4.2. Обработка на клиентски данни. Клиентът се съгласява, че:


 (i) той трябва да спазва своите задължения като администратор на данни съгласно Законите за защита на данните по отношение на обработката на данните за клиента и всякакви инструкции за обработка, които той издава на Monato; и


(ii) е уведомил и е получил (или ще получи) всички съгласия и права, необходими съгласно Законите за защита на данните за Monato, за обработка на данните за клиентите и предоставянето на услугите съгласно споразумението и ДОД.


4.3 Обработка на данните на клиента от Monato. Monato обработва данните на Клиента само за целите, описани в настоящото ДОД, и само в съответствие с документираните от клиента законови инструкции. Страните се съгласяват, че това ДОД и Споразумението съдържат пълните и окончателни инструкции на клиента на Monato във връзка с обработката на Данни за клиента и обработката извън обхвата на тези инструкции (ако има такива) изисква предварително писмено споразумение между клиента и Monato.


4.4 Подробности за обработката на данни:


а) Предмет: Предметът на обработката на данни съгласно тази ДОД е данните за клиента;


(б) Продължителност: Периодът на продължителността на обработката на данните съгласно настоящото споразумение за защита на данните между Monato и клиента е до прекратяването на споразумението в съответствие с неговите условия;


(в) Цел: Целта на обработката на данни съгласно тази ДОД е предоставянето на Услугите на клиента и изпълнението на задълженията на Monato по Споразумението (включително тази ДОД) или по взаимно съгласие на страните;


г) Естество на обработката: Услугите, описани в споразумението и инициирани от Вас от време на време;


д) Категории на субекти на данни: Вас, Вашите крайни потребители и всички други лица, чиито лични данни са включени в съдържанието;


е) Видове данни за клиента: контролираните от Вас данни, вашите крайни потребители или други лица, чиито лични данни са включени в съдържанието, което се обработва като част от Услугите в съответствие с инструкциите, дадени от Вашия профил.


4.5. При наличие на каквото и да е противоречие в споразумението (включително това ДОД), Клиентът признава, че Monato има право да използва и разкрива данни, свързани с операцията, подкрепата и / или използването на Услугите за законните си бизнес цели, като таксуване , управление на сметки, техническа поддръжка, разработване на продукти и продажби и маркетинг. Доколкото такива данни се считат за лични данни съгласно Законите за защита на данните, Monato е администраторът на данни за такива данни и съответно обработва тези данни в съответствие със Закона за защита на личната информация и Политика на личните данни на Monato.
5. Подизпълнение
5.1 Разрешени подизпълнители. Клиентът се съгласява, че Monato може да ангажира подизпълнителите да обработват данните на клиента от името на клиента. Подизпълнителите, които понастоящем са ангажирани от Monato и са упълномощени от клиента, са изброени в приложение А.


5.2 Задължения на подизпълнител. Monato трябва:


(i) да сключи писмено споразумение с подизпълнител, което налага условия за защита на данните, които изискват от подизпълнителя да защитава данните на клиента по стандарта, изискван от Законите за защита на данните;


 и (ii) остават отговорни за спазването на задълженията на тази ДОД и за всички действия или пропуски на подизпълнителя, които карат Monato да наруши някое от задълженията си по тази ДОД.
6. Сигурност
6.1 Мерки за сигурност. Monato ще прилага и поддържа подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защити данните на клиента от инциденти по сигурността и да запази сигурността и поверителността на данните за клиента съобразно със стандартите за сигурност на Monato.


6.2 Актуализации на мерките за сигурност. Клиентът е отговорен за прегледа на предоставената от Monato информация, свързана със сигурността на данните и е независим при определянето дали Услугите отговарят на изискванията на клиента и правните му задължения съгласно Законите за защита на данните. Клиентът признава, че мерките за сигурност са предмет на техническия прогрес и развитие и че Monato може периодично да актуализира или променя мерките за сигурност, при условие че тези актуализации и модификации не водят до влошаване на общата сигурност на закупените от клиента услуги.


 6.3 Отговорности на клиента. Независимо от гореупоменатото, клиентът се съгласява, че освен в случаите, предвидени в настоящото ДОД, клиентът носи отговорност за сигурното използване на Услугите, включително осигуряване на идентификационните си данни за удостоверяване на профила, защита на сигурността на данните си при транзит до и от услугите, спазване на стъпките за сигурно криптиране или архивиране на данните на клиент, качени в услугите.
7. Международни трансфери
Местоположения на центрове за данни. Monato може да прехвърля и обработва данни на клиентите навсякъде по света, където Monato, неговите филиали или неговите подизпълнители поддържат операции по обработка на данни. Monato трябва по всяко време да осигури адекватно ниво на защита на обработените данни за клиента в съответствие с изискванията на Законите за защита на данните.
8. Допълнителна сигурност
8.1 Поверителност на обработката. Monato трябва да гарантира, че всяко лице, което е упълномощено от Monato да обработва данните за клиента (включително неговия персонал, агенти и подизпълнители), ще бъде подчинено да спазва поверителност (независимо дали е договорно или законово задължение).


8.2 Отговор на сигурността при инциденти. След като узнае за инцидент по сигурността Monato уведомява клиента без неоправдано забавяне и предоставя своевременна информация, свързана с инцидента по сигурността, когато стане известна, или причинно поискана от клиента.
9. Промени в подизпълнителите
9.1 Monato (i) предоставя актуализиран списък на подизпълнителите, които е назначил при писмено искане от клиента;


 и (ii) уведомява Клиента (за кой имейл е достъпен за комуникация), ако добавя или премахва подизпълнителя най-малко 10 дни преди подобни промени.


9.2 Клиентът може писмено да възрази срещу назначаването на нов подизпълнител от Monato в срок от пет 5 (пет) календарни дни от такова уведомление, при условие че това възражение се основава на разумни основания, свързани със защитата на данните. В такъв случай, страните обсъждат тези интереси добросъвестно с оглед постигането на решение. Ако това не е възможно, клиентът може да спре или прекрати споразумението (без да се засягат таксите, платени от клиента преди спиране или прекратяване).
10. Изтриване на данни
При прекратяване или изтичане на Договора Monato изтрива (при заявка на клиента) всички данни на клиента (включително копия), които са притежавали или контролирали, с изключение на това, че това изискване не се прилага ако от Monato се изисква от приложимите правни норми да запази някои или всички на Данни за Клиента или Данни за клиента, които са архивирани в резервни системи, в които Данните за клиентите на Monato са сигурно изолирани и предпазени от всякаква допълнителна обработка, освен в степента, изисквана от приложимото законодателство.
Клиентът може да поиска данните си на краен потребител, като попълни формуляр чрез своя профил, като отиде в Настройки на уебсайта -> Разширени - заявете потребителски данни. Искането ще бъде изпълнено до 72 часа след получаването му. Клиентът ще бъде уведомен в имейла си за резултата от искането.
Клиентите могат да поискат и данните си, като се свържат с нас чрез Email / Live Chat.
Пълното изтриване на данни от всички системи на Monato може да отнеме до 60 дни.
11. Сътрудничество
11.1 Услугите предоставят на клиентите няколко контроли, които клиентите могат да използват, за да изтеглят, поправят, заличат или ограничат данните си, за да ги подпомагат при задълженията им по GDPR, включително задълженията им, свързани с отговор на искания от субектите на данни или приложимите органи за защита на данните. Ако клиентът не може самостоятелно да получи достъп до съответните Клиентски данни в рамките на услугите, Monato ще осигури (при искане на клиента) разумно сътрудничество, за да помогне на клиента да отговори на всички искания на лица или приложими органи за защита на личните данни, съгласно споразумението. В случай, че такова искане е отправено директно към Monato, Monato не отговаря на тази комуникация директно без предварителното разрешение на клиента, освен ако не се принуждава от закона да направи това. Ако Monato е длъжен да отговори на такова искане, Monato незабавно уведомява клиента и му предоставя копие от искането, освен ако това не е забранено от закона.


11.2 Ако полицейска служба изиска данни за клиента от Monato (например чрез призовка или съдебно разпореждане), Monato ще се опита да пренасочи правоохранителните органи да изискат тези данни директно от клиента. Като Monato може да предостави на служителя на правоохранителните органи основната информация за връзка с клиента. Ако е принуден да разкрие данни за клиента на правоохранителна агенция, тогава Monato ще предупреди клиента за искането, което да позволи на клиента да поиска защитна поръчка или друго подходящо средство за защита, освен ако на Monato е забранено законно да го направи.


11.3 Доколкото се изисква Monato по закона за защита на данните на ЕС, Monato трябва (за сметка на клиента) да предостави поискана информация относно услугите, за да може клиентът да извършва оценки за защита на данните или предварителни консултации с органите за защита на данните, както се изисква от закона.
12. Отговорност
Отговорността на всяка страна по това Приложение за обработка на данни е предмет на изключенията и ограниченията на отговорността, посочени в Споразумението. Вие се съгласявате, че всякакви регулаторни санкции или претенции от страна на субектите на данни или други, направени от Monato във връзка с Вашите контролирани данни, възникнали в резултат на или във връзка с вашето неизпълнение на вашите задължения по този Приложение за обработка на данни или защитата на данни на Законът на ЕС, ще намали максималния общ размер на задълженията на Monato към вас съгласно Споразумението в същата сума като глобата и / или санкциите, понасяни от нас в резултат на това.
13. Разни
Вие носите отговорност за всички допълнителни разходи, произтичащи от спазването от страна на Monato на Вашите инструкции или искания съгласно Споразумението (включително тази Приложение за обработка на данни), които не спадат към стандартната функционалност, предоставена чрез Услугите на Monato.


Приложение А – лист с подизпълнителите на Monato
Monato използва своите афилиейти и редица подизпълнители от трети страни, за да им помогне при предоставянето на услугите (както е описано в споразумението). Тези подизпълнители, посочени по-долу, предоставят услуги за хостване и съхранение; услуги за доставка и преглед на съдържание; подпомагане при предоставянето на поддръжка на клиенти; както и услуги за проследяване, реагиране, диагностика и разрешаване на проблеми.
Amazon Web Services (AWS)


https://aws.amazon.com/privacy/


Цялата инфраструктура на Monato се хоства на виртуални сървъри на AWS. Имейлите на системата ни се изпращат през SES на


Amazon.
Google Аналитикс


https://policies.google.com/privacy


Анализ на начина, по който потребителите използват нашия уебсайт
Facebook


https://www.facebook.com/privacy/explanation


Facebook се използва за пренасочване на клиенти
Braintree


https://www.braintreepayments.com/legal/braintree-privacy-policy


Използва се за плащания по всички планове или формуляри за плащане
Drift


https://www.drift.com/terms-of-service/


Предоставяне на на чат съпорт и уведомяване за актуализации на продукта
ZohoMail


https://www.zoho.eu/privacy.html


Използва се за имейл кореспонденция
Google Adwords


https://policies.google.com/privacy


За PPC кампанииВиж повече
Изчерпан